top of page
Image by Diana Polekhina

תקנון גמד ענק 2022

אלגו (ע"ר) מפעילה משחק בסגנון 'גמד ענק' בו משתתף מקבל פרטים של משתתף אחר והוא יכול לשלוח לו מספר מתנות עד לסיום המשחק ב19/03/2022.

מילוי טופס הרישום למשחק מהווה הסכמה לתקנון זה.

1. המשתתפים מאשרים לאלגו להעביר למשתתפים אחרים את פרטיהם שמילאו בטופס ההרשמה למשחק. המשתתפים יכולים לשלוח מתנות אחד לשני, להתכתב ולשוחח.

2. אין לאלגו כל אחריות על הקשר בין המשתתפים, או על מה שיעבירו או יעשו ביניהם.

3. המשתתפים מתחייבים לנהוג בכבוד אחד כלפי השני ולא לעשות דבר שיכול לפגוע במשתתף אחר.

4. אם משתתף מבקש ממשתתפים אחרים לא לפנות אליו, ובכך לצאת מהמשחק, המשתתפים מתחייבים לא לפנות או לעשות כלפיו כל פעולה.

5. המשתתפים אינם מצפים לקבל תמורה עבור השתתפותם במשחק. ייתכן ומשתתף ישלח מתנות למשתתף אחר, אך לא יקבל בעצמו.

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

נכתב במרץ 2022 בידי עמותת אלגו

bottom of page