top of page
Notebook

תקנון

תקנון ותנאי שימוש לאפליקציית "Algo"

Algo מודים על בחירתכם להשתמש באפליקציה בהתאם להוראות השימוש המפורטות בתקנון זה.

Algo הינה אפליקציית היכרויות הניתנת לשימוש באמצעות אפליקציית WhatsApp ו/או Telegram ו/או כל פלטפורמה אחרת, לפי שיקול דעת Algo (להלן: "אפליקציות המסרים"), מבוססת בינה מלאכותית ומיועדת לסייע לפנויים ופנויות מהמגזר הדתי לאומי במציאת בני זוג מתאימים באופן אנונימי. האפליקציה תבצע התאמות בין משתמשים בהתאם לפרטים שיוזנו על ידי המשתמשים ("הפרופיל"), ותמסור הצעה למשתמשים על פי התאמות אלו. Algo הינה פרויקט חברתי שנהגה ופותח בידי קבוצת מפתחים וחוקרים בוגרי יחידות טכנולוגיות והוא מיזם ללא כוונת רווח.

תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך (״אתה״) לבין האפליקציה בנוגע לשימוש באפליקציה באמצעות אפליקציות המסרים בכל טלפון סלולרי, טאבלט או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת מחשב. כמו כן הם חלים על השימוש באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר (״האפליקציה״). קרא את תנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש באפליקציה וביצוע פעולות בה מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

 1. כללי:

  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

  2. השימוש באפליקציה הינו לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.

  3. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באפליקציה. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האפליקציה על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האפליקציה תהיה רשאית להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.

  4. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 2. הצהרה:

  1. בטרם השימוש באפליקציה, משתמשי האפליקציה מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:

   1. שהשימוש באפליקציה מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בה שימוש למטרות מסחריות;

   2. שניסיון להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הסיסמה של משתמש אחר הינו הפרה של תקנון זה;

   3. שאסור למכור או להעביר את החשבון האישי שלך לכל גורם אחר;

   4. שהפרטים שהזנת בעת ההרשמה ו/או השימוש באפליקציה הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים ושלא תזין פרטים שגויים בעת הרשמה לאפליקציה והקמת פרופיל;

   5. שהזנת פרטים שגויים ביודעין הינה עבירה פלילית בניגוד לדין, ומנהלי האפליקציה או מי מטעמם עשויים לפעול להגשת תלונה במשטרה ולנקוט בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותם כנגד משתמש אשר יפר את הוראות סעיף 2.1.5 זה, לרבות הגשת תביעה אזרחית וזאת מבלי לגרוע מכל סנקציה נוספת או צעדים נוספים שינקטו כנגד המשתמש;

   6. שככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאפליקציה;

   7. כל משתמש נדרש לנהוג באחריות בנוגע למידע אותו הוא מפרסם באפליקציה. האפליקציה לא תישא בכל אחריות לתוצאות בגין מסירת המידע באפליקציה והאחריות תחול על המשתמש בלבד;

   8. שהאפליקציה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים במידע אישי שמשתמש יפרסם באפליקציה;

   9. שאסור להשתמש באפליקציה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם החוק, התקנות והפסיקה;

   10. שכל פעולה באפליקציה נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האפליקציה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או החלטות שהתקבלו בעקבות השימוש באפליקציה, אפילו אם האפליקציה הזהירה, המליצה או ייעצה לעניין מסוים ובשום מקרה האפליקציה לא תהווה תחליף או תישא באחריות להחלטות שהתקבלו על ידי משתמש;

  2. כל שימוש באפליקציה תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באפליקציה ו/או מחיקת פרופיל ו/או חסימת האפשרות להשתמש באפליקציה.

  3. השימוש באפליקציה:

   1. קבלת שירותי האפליקציה תיעשה באמצעות פתיחת פרופיל ומענה על שאלון באפליקציה. בעת הקמת הפרופיל, יתבקש המשתמש להזין את פרטיו, כגון שם מלא, מספר טלפון ועוד נתונים על עצמו (נתון לשיקול דעת מנהלי האפליקציה). כמו כן, המשתמש יתבקש להזין פרטים ונתונים שונים על בן הזוג שהוא מחפש (נתון לשיקול דעת מנהלי האפליקציה).

   2. מובהר כי אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם אי הזנת הפרטים והנתונים המבוקשים או מסירת פרטים שגויים עלולים למנוע את השימוש בשירותי האפליקציה. 

   3. ככל ויינתנו סיסמא ושם משתמש לצורך פתיחת פרופיל ו/או לצורך שימוש באפליקציה, הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר שאתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך.

   4. לאחר הקמת פרופיל באפליקציה, תבצע האפליקציה התאמות בין משתמשים בהתאם לפרטים שהזין המשתמש. כשתבוצע התאמה לשני משתמשים, תישלח אל שניהם הודעה עם הפרופיל שהותאם להם (ללא מספר הטלפון שלו). רק לאחר ששני המשתמשים יאשרו את ההתאמה – יוצגו להם שם המשתמש ומספר הטלפון של המשתמש שהותאם להם.

   5. יובהר כי בכל פעם תישלח למשתמש הצעה אחת להתאמה. רק במקרה של דחייה ההתאמה, תישלח אליו הצעה להתאמה אחרת.

   6. לא ניתן לערוך חיפוש של משתמשים באפליקציה. צפייה בפרופילים של משתמשים תיעשה באמצעות ההצעות להתאמה בלבד.

 3. חנויות האפליקציות:

  1. האפליקציה ניתנת לשימוש באמצעות אפליקציות המסרים בכל טלפון סלולרי, טאבלט או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת מחשב ו/או ניתנת להורדה ללא עלות בחנויות האפליקציות Apple Store (אפל סטור), Google Play (גוגל פליי) (״חנויות האפליקציות״).

  2. בנוסף להוראות תקנון זה יחולו הוראות תקנוני אפליקציות המסרים ו/או Facebook ו/או חנויות האפליקציות.

  3. התנאים הבאים נוגעים לשימוש באפליקציה באמצעות אפליקציות המסרים ו/או שהורדה דרך חנויות האפליקציות:

   1. רישיון השימוש באפליקציה מוגבל ובלתי ניתן להעברה במכשיר בו הנך משתמש וכפוף לתנאי השימוש של חנויות האפליקציות.

   2. אחריות האפליקציה לתחזוקה ותמיכה באפליקציה תהיה כאמור בתקנון זה.

   3. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) אינך עושה שימוש באפליקציה במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארה״ב או מדינה המוגדרת על ידי ממשלת ארה״ב כמדינת ״תומכת טרור״; (2) אינך נמצא ברשימה אסורה או מוגבלת של ממשלת ארה״ב.

   4. בעת שימוש באפליקציה, הנך מתחייב לעמוד בהוראות אפליקציות המסרים ו/או חנויות האפליקציות וצד שלישי.

   5. הנך מסכים ומאשר כי אפליקציות המסרים ו/או חנויות האפליקציות מוטבות כצד שלישי לתנאי תקנון זה ורישיון השימוש באפליקציה וכי לאפליקציות המסרים ולכל חנות אפליקציות תהיה הזכות לאכוף את תנאי תקנון זה.   

   6. האפליקציה רשאית בכל עת לגבות תשלום בעבור הורדת האפליקציה ו/או השימוש באפליקציה.

 4. אחריות האפליקציה:

  1. אין לראות במידע המופיע באפליקציה משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן מתן השירות. האפליקציה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באפליקציה ו/או בקישורים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידי האפליקציה.

  2. אין לראות בשירותי האפליקציה משום הבטחה ו/או התחייבות ו/או אחריות להצלחה בשירות ו/או למציאת הקשר המתאים. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האפליקציה, מנהליה או מי מטעמה בגין אי מציאת קשר מתאים ו/או אי התאמה של הפרופילים שישלחו למשתמש.

  3. האפליקציה עושה מאמצים לבדוק את הפרופילים והמידע של המשתמשים המועברים לפרסום באפליקציה. יחד עם זאת, יודגש ויובהר שהאפליקציה לא תהיה מחויבת לעשות בדיקות רקע למשתמשים ואינה יכולה ולא תהיה אחראית לבדיקת נכונות המידע והנתונים המתפרסמים באפליקציה. לפיכך, הבדיקה של המשתמש בטרם מפגש ו/או כניסה למערכת יחסים עם משתמש אחר חלה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.

  4. האפליקציה ממליצה למשתמשים לנהוג בתבונה ובזהירות בעת השימוש בשירות הניתן באפליקציה, להיפגש עם משתמשים אחרים רק לאחר שיחה והיכרות ראשונית ובמקום ציבורי ו/או בנוכחות אנשים אחרים.

  5. התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האפליקציה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באפליקציה יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.

  6. האפליקציה לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באפליקציה. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.

  7. האפליקציה בשום מקרה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם למשתמש באפליקציה באמצעות יצירת קשר עם שותפיה העסקיים של האפליקציה.

  8. השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באפליקציה הינה באחריותו המלאה.

 5. מדיניות פרטיות:

  1. כאמור, בעת שימושך באפליקציה ופרסום פרטייך בהקמת הפרופיל, אתה מאשר ומודע כי האפליקציה רשאית לשמור את המידע במאגרי האפליקציה ולעשות שימוש במידע, באופן אנונימי וללא חשיפת פרטיך האישיים כגון שם, טלפון ותמונות והוא יגיע ו/או יימכר לצדדים שלישיים גם אם יימחק הפרופיל שהוקם הן על ידי המשתמש והן על ידי האפליקציה.

  2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאפליקציה, האפליקציה אוספת מידע מסוים אודות המכשיר בו נעשה שימוש באפליקציה, ואנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, במיקום גיאוגרפי, מידע על השימוש שלך באפליקציה ומידע על המכשיר הנייד שלך  ("המידע הנאסף באפליקציה"). המידע הנאסף באפליקציה עשוי לשמש את האפליקציה לצרכים הבאים:

   1. לספק לך שירותים ולשפר את האפליקציה ו/או את השירותים;

   2. תפעולה התקין של האפליקציה;

   3. לנתח את ולנהל את האפליקציה באופן תקין;

   4. שיפור שירות הלקוחות של האפליקציה;

   5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאפליקציה או לשירות.

  3. בעת השימוש באפליקציה, האפליקציה עשויה לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:

   1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר בו את משתמש;

   2. הקלטת הפעילות שלך באפליקציה או תרשים העמודים בהם ביקרת;

   3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר בו אתה משתמש;

   4. מספר טלפון ו/או מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באפליקציה.

  4. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים (למעט מידע רגיש), כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.

  5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:

   1. לפתח ולתחזק את האפליקציה;

   2. לצבור מידע על לקוחות ו/או לשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האפליקציה עשויה לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים.

  6. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

 6. אבטחת מידע:

  1. האפליקציה ומי מטעמה נוקטים צעדים סבירים על מנת לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים של המשתמשים. האפליקציה עושה מאמצים על מנת לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוקים והתקנות החלים במדינת ישראל.

  2. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאפליקציה לא מתחייבת שהשירותים בה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בה, בעקבות פריצה ו/או פגם במערכות האפליקציה.

  3. למשתמשי האפליקציה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהלי האפליקציה או מי מטעמם בגין גישה בלתי מורשית למידע שנאסף עליהם על ידי האפליקציה.

 7. פעילות אסורה באפליקציה:

  1. אינך רשאי להשתמש באפליקציה אלא למטרות שלשמן היא נועדה. השימוש באפליקציה מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בה שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שאושרו בתקנון זה ו/או שאושרו על ידי האפליקציה באופן ספציפי.

  2. כמשתמש האפליקציה אתה מסכים שלא:

   1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאפליקציה כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאפליקציה;

   2. לעשות שימוש לא מורשה באפליקציה, לרבות איסוף שמות משתמשים, כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל, או יצירת חשבונות משתמשים באמצעים אוטומטיים;

   3. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האפליקציה, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

   4. להונות או להטעות את האפליקציה ו/או את משתמשיה, בייחוד בניסיון להעתיק מידע רגיש כמו סיסמאות של משתמשים;

   5. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האפליקציה;

   6. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

   7. לנסות להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הקוד ו/או הסיסמה של משתמש אחר;

   8. למכור או להעביר את החשבון האישי שלך ו/או את הסיסמה שקבלת;

   9. להשתמש במידע שהתקבל באפליקציה על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

   10. לפנות בלשון לא נאותה למשתמש אחר;

   11. להשתמש באפליקציה כחלק מכל מאמץ להתחרות באפליקציה;

   12. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאפליקציה, אפשרות בה או יישום בה;

   13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

   14. להעתיק או להתאים את  קוד האפליקציה או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, Python, PHP, HTML, JavaScript, שפות native או קוד אחר;

   15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באפליקציה;

   16.  לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאפליקציה, בהתאם לשיקול דעתה של האפליקציה;

   17. להשתמש באפליקציה באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

  3. כל שימוש באפליקציה תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באפליקציה.

 8. שיפוי:

  1. על המשתמש לשפות את האפליקציה, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון.

  2. בנוסף, ישפה המשתמש את האפליקציה, עובדיה, מנהליה  או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באפליקציה וכתוצאה מקישורים שביצע לאפליקציה או בגין: (1) השימוש באפליקציה; (2) הפרת זכויותיו של צד שלישי, לרבות זכויות בקניין רוחני.

 9. שינויים באפליקציה, תקלות והפסקות שירות:

  1. האפליקציה שומרת את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את התכנים באפליקציה ו/או את האפליקציה עצמה מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. האפליקציה אינה מחויבת לעדכן מידע או תוכן כלשהו באפליקציה.

  2. האפליקציה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירותיה.

  3. האפליקציה אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האפליקציה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים -  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האפליקציה או אצל מי מספקיה.

 10. סיום:

  1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באפליקציה. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האפליקציה שומרת על זכותה למנוע מכל משתמש את השימוש באפליקציה (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות ו/או מספרי טלפון), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שתצטרך לספק סיבה או נימוק), לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שתהיה אחראית לנזק כלשהו עקב החלטתה. כמו כן, האפליקציה רשאית להפסיק את השימוש שלך בה ו/או למחוק את חשבונך וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האפליקציה רשאית למנוע שימוש ממשתמש, או לחסום גישתם אליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. אם בעת הכניסה לאפליקציה נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

   2. במקרה שנעשה שימוש באפליקציה לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

   3. אם הופרו תנאי תקנון זה;

   4. אם נעשה שימוש באפליקציה במטרה להתחרות באפליקציה;

   5. אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאפליקציה או להמשיך ולהשתמש באפליקציה בכל דרך שהיא.

  3. אם יוחלט לסגור או להשהות את חשבונך באפליקציה, אינך רשאי לפתוח חשבון נוסף בשמך, בשם מזויף או מושאל או בשמו של צד שלישי כלשהו. בנוסף לסגירת או השהיית חשבון, האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל פעולה משפטית ו/או לשמור את פרטיך על מנת למנוע גישת לשירותי האפליקציה, ללא מגבלת זמן.

 11. קניין רוחני:

  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האפליקציה בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאפליקציה לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האפליקציה.

  2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאפליקציה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האפליקציה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים באפליקציה.

  3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

 12. סמכות שיפוט:

  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

  2. לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

 13. צרו קשר: האפליקציה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באפליקציה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. ניתן ליצור עימנו קשר במייל: info@algo.org.il

התקנון נערך בידי דניאל עורכי דין - כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: יולי 2021.

bottom of page