top of page
Notebook

תקנון ומדיניות הפרטיות

תקנון ותנאי שימוש לאפליקציית "Algo"

Algo מודים על בחירתכם להשתמש באפליקציה בהתאם להוראות השימוש המפורטות בתקנון זה.

Algo הינה אפליקציית היכרויות הניתנת לשימוש באמצעות אפליקציית WhatsApp ו/או Telegram ו/או כל פלטפורמה אחרת, לפי שיקול דעת Algo (להלן: "אפליקציות המסרים"), מבוססת בינה מלאכותית ומיועדת לסייע לפנויים ופנויות מהמגזר הדתי לאומי במציאת בני זוג מתאימים באופן אנונימי. האפליקציה תבצע התאמות בין משתמשים בהתאם לפרטים שיוזנו על ידי המשתמשים ("הפרופיל"), ותמסור הצעה למשתמשים על פי התאמות אלו. Algo הינה פרויקט חברתי שנהגה ופותח בידי קבוצת מפתחים וחוקרים בוגרי יחידות טכנולוגיות והוא מיזם ללא כוונת רווח.

תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך (״אתה״) לבין האפליקציה בנוגע לשימוש באפליקציה באמצעות אפליקציות המסרים בכל טלפון סלולרי, טאבלט או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת מחשב. כמו כן הם חלים על השימוש באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר (״האפליקציה״). קרא את תנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש באפליקציה וביצוע פעולות בה מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

 1. כללי:

  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

  2. השימוש באפליקציה הינו לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.

  3. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באפליקציה. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האפליקציה על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האפליקציה תהיה רשאית להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.

  4. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 2. הצהרה:

  1. בטרם השימוש באפליקציה, משתמשי האפליקציה מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:

   1. שהשימוש באפליקציה מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בה שימוש למטרות מסחריות;

   2. שניסיון להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הסיסמה של משתמש אחר הינו הפרה של תקנון זה;

   3. שאסור למכור או להעביר את החשבון האישי שלך לכל גורם אחר;

   4. שהפרטים שהזנת בעת ההרשמה ו/או השימוש באפליקציה הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים ושלא תזין פרטים שגויים בעת הרשמה לאפליקציה והקמת פרופיל;

   5. שהזנת פרטים שגויים ביודעין הינה עבירה פלילית בניגוד לדין, ומנהלי האפליקציה או מי מטעמם עשויים לפעול להגשת תלונה במשטרה ולנקוט בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותם כנגד משתמש אשר יפר את הוראות סעיף 2.1.5 זה, לרבות הגשת תביעה אזרחית וזאת מבלי לגרוע מכל סנקציה נוספת או צעדים נוספים שינקטו כנגד המשתמש;

   6. שככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאפליקציה;

   7. כל משתמש נדרש לנהוג באחריות בנוגע למידע אותו הוא מפרסם באפליקציה. האפליקציה לא תישא בכל אחריות לתוצאות בגין מסירת המידע באפליקציה והאחריות תחול על המשתמש בלבד;

   8. שהאפליקציה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים במידע אישי שמשתמש יפרסם באפליקציה;

   9. שאסור להשתמש באפליקציה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם החוק, התקנות והפסיקה;

   10. שכל פעולה באפליקציה נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האפליקציה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או החלטות שהתקבלו בעקבות השימוש באפליקציה, אפילו אם האפליקציה הזהירה, המליצה או ייעצה לעניין מסוים ובשום מקרה האפליקציה לא תהווה תחליף או תישא באחריות להחלטות שהתקבלו על ידי משתמש;

  2. כל שימוש באפליקציה תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באפליקציה ו/או מחיקת פרופיל ו/או חסימת האפשרות להשתמש באפליקציה.

  3. השימוש באפליקציה:

   1. קבלת שירותי האפליקציה תיעשה באמצעות פתיחת פרופיל ומענה על שאלון באפליקציה. בעת הקמת הפרופיל, יתבקש המשתמש להזין את פרטיו, כגון שם מלא, מספר טלפון ועוד נתונים על עצמו (נתון לשיקול דעת מנהלי האפליקציה). כמו כן, המשתמש יתבקש להזין פרטים ונתונים שונים על בן הזוג שהוא מחפש (נתון לשיקול דעת מנהלי האפליקציה).

   2. מובהר כי אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם אי הזנת הפרטים והנתונים המבוקשים או מסירת פרטים שגויים עלולים למנוע את השימוש בשירותי האפליקציה. 

   3. ככל ויינתנו סיסמא ושם משתמש לצורך פתיחת פרופיל ו/או לצורך שימוש באפליקציה, הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר שאתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך.

   4. לאחר הקמת פרופיל באפליקציה, תבצע האפליקציה התאמות בין משתמשים בהתאם לפרטים שהזין המשתמש. כשתבוצע התאמה לשני משתמשים, תישלח אל שניהם הודעה עם הפרופיל שהותאם להם (ללא מספר הטלפון שלו). רק לאחר ששני המשתמשים יאשרו את ההתאמה – יוצגו להם שם המשתמש ומספר הטלפון של המשתמש שהותאם להם.

   5. יובהר כי בכל פעם תישלח למשתמש הצעה אחת להתאמה. רק במקרה של דחייה ההתאמה, תישלח אליו הצעה להתאמה אחרת.

   6. לא ניתן לערוך חיפוש של משתמשים באפליקציה. צפייה בפרופילים של משתמשים תיעשה באמצעות ההצעות להתאמה בלבד.

 3. חנויות האפליקציות:

  1. האפליקציה ניתנת לשימוש באמצעות אפליקציות המסרים בכל טלפון סלולרי, טאבלט או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת מחשב ו/או ניתנת להורדה ללא עלות בחנויות האפליקציות Apple Store (אפל סטור), Google Play (גוגל פליי) (״חנויות האפליקציות״).

  2. בנוסף להוראות תקנון זה יחולו הוראות תקנוני אפליקציות המסרים ו/או Facebook ו/או חנויות האפליקציות.

  3. התנאים הבאים נוגעים לשימוש באפליקציה באמצעות אפליקציות המסרים ו/או שהורדה דרך חנויות האפליקציות:

   1. רישיון השימוש באפליקציה מוגבל ובלתי ניתן להעברה במכשיר בו הנך משתמש וכפוף לתנאי השימוש של חנויות האפליקציות.

   2. אחריות האפליקציה לתחזוקה ותמיכה באפליקציה תהיה כאמור בתקנון זה.

   3. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) אינך עושה שימוש באפליקציה במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארה״ב או מדינה המוגדרת על ידי ממשלת ארה״ב כמדינת ״תומכת טרור״; (2) אינך נמצא ברשימה אסורה או מוגבלת של ממשלת ארה״ב.

   4. בעת שימוש באפליקציה, הנך מתחייב לעמוד בהוראות אפליקציות המסרים ו/או חנויות האפליקציות וצד שלישי.

   5. הנך מסכים ומאשר כי אפליקציות המסרים ו/או חנויות האפליקציות מוטבות כצד שלישי לתנאי תקנון זה ורישיון השימוש באפליקציה וכי לאפליקציות המסרים ולכל חנות אפליקציות תהיה הזכות לאכוף את תנאי תקנון זה.   

   6. האפליקציה רשאית בכל עת לגבות תשלום בעבור הורדת האפליקציה ו/או השימוש באפליקציה.

 4. אחריות האפליקציה:

  1. אין לראות במידע המופיע באפליקציה משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן מתן השירות. האפליקציה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באפליקציה ו/או בקישורים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידי האפליקציה.

  2. אין לראות בשירותי האפליקציה משום הבטחה ו/או התחייבות ו/או אחריות להצלחה בשירות ו/או למציאת הקשר המתאים. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האפליקציה, מנהליה או מי מטעמה בגין אי מציאת קשר מתאים ו/או אי התאמה של הפרופילים שישלחו למשתמש.

  3. האפליקציה עושה מאמצים לבדוק את הפרופילים והמידע של המשתמשים המועברים לפרסום באפליקציה. יחד עם זאת, יודגש ויובהר שהאפליקציה לא תהיה מחויבת לעשות בדיקות רקע למשתמשים ואינה יכולה ולא תהיה אחראית לבדיקת נכונות המידע והנתונים המתפרסמים באפליקציה. לפיכך, הבדיקה של המשתמש בטרם מפגש ו/או כניסה למערכת יחסים עם משתמש אחר חלה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.

  4. האפליקציה ממליצה למשתמשים לנהוג בתבונה ובזהירות בעת השימוש בשירות הניתן באפליקציה, להיפגש עם משתמשים אחרים רק לאחר שיחה והיכרות ראשונית ובמקום ציבורי ו/או בנוכחות אנשים אחרים.

  5. התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האפליקציה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באפליקציה יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.

  6. האפליקציה לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באפליקציה. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.

  7. האפליקציה בשום מקרה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם למשתמש באפליקציה באמצעות יצירת קשר עם שותפיה העסקיים של האפליקציה.

  8. השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באפליקציה הינה באחריותו המלאה.

 5. מדיניות פרטיות -מופיעה לאחר התקנון

 6. אבטחת מידע:

  1. האפליקציה ומי מטעמה נוקטים צעדים סבירים על מנת לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים של המשתמשים. האפליקציה עושה מאמצים על מנת לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוקים והתקנות החלים במדינת ישראל.

  2. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאפליקציה לא מתחייבת שהשירותים בה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בה, בעקבות פריצה ו/או פגם במערכות האפליקציה.

  3. למשתמשי האפליקציה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהלי האפליקציה או מי מטעמם בגין גישה בלתי מורשית למידע שנאסף עליהם על ידי האפליקציה.

 7. פעילות אסורה באפליקציה:

  1. אינך רשאי להשתמש באפליקציה אלא למטרות שלשמן היא נועדה. השימוש באפליקציה מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בה שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שאושרו בתקנון זה ו/או שאושרו על ידי האפליקציה באופן ספציפי.

  2. כמשתמש האפליקציה אתה מסכים שלא:

   1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאפליקציה כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאפליקציה;

   2. לעשות שימוש לא מורשה באפליקציה, לרבות איסוף שמות משתמשים, כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל, או יצירת חשבונות משתמשים באמצעים אוטומטיים;

   3. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האפליקציה, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

   4. להונות או להטעות את האפליקציה ו/או את משתמשיה, בייחוד בניסיון להעתיק מידע רגיש כמו סיסמאות של משתמשים;

   5. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האפליקציה;

   6. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

   7. לנסות להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הקוד ו/או הסיסמה של משתמש אחר;

   8. למכור או להעביר את החשבון האישי שלך ו/או את הסיסמה שקבלת;

   9. להשתמש במידע שהתקבל באפליקציה על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

   10. לפנות בלשון לא נאותה למשתמש אחר;

   11. להשתמש באפליקציה כחלק מכל מאמץ להתחרות באפליקציה;

   12. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאפליקציה, אפשרות בה או יישום בה;

   13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

   14. להעתיק או להתאים את  קוד האפליקציה או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, Python, PHP, HTML, JavaScript, שפות native או קוד אחר;

   15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באפליקציה;

   16.  לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאפליקציה, בהתאם לשיקול דעתה של האפליקציה;

   17. להשתמש באפליקציה באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

  3. כל שימוש באפליקציה תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באפליקציה.

 8. שיפוי:

  1. על המשתמש לשפות את האפליקציה, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון.

  2. בנוסף, ישפה המשתמש את האפליקציה, עובדיה, מנהליה  או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באפליקציה וכתוצאה מקישורים שביצע לאפליקציה או בגין: (1) השימוש באפליקציה; (2) הפרת זכויותיו של צד שלישי, לרבות זכויות בקניין רוחני.

 9. שינויים באפליקציה, תקלות והפסקות שירות:

  1. האפליקציה שומרת את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את התכנים באפליקציה ו/או את האפליקציה עצמה מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. האפליקציה אינה מחויבת לעדכן מידע או תוכן כלשהו באפליקציה.

  2. האפליקציה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירותיה.

  3. האפליקציה אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האפליקציה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים -  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האפליקציה או אצל מי מספקיה.

 10. סיום:

  1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באפליקציה. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האפליקציה שומרת על זכותה למנוע מכל משתמש את השימוש באפליקציה (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות ו/או מספרי טלפון), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שתצטרך לספק סיבה או נימוק), לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שתהיה אחראית לנזק כלשהו עקב החלטתה. כמו כן, האפליקציה רשאית להפסיק את השימוש שלך בה ו/או למחוק את חשבונך וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האפליקציה רשאית למנוע שימוש ממשתמש, או לחסום גישתם אליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. אם בעת הכניסה לאפליקציה נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

   2. במקרה שנעשה שימוש באפליקציה לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

   3. אם הופרו תנאי תקנון זה;

   4. אם נעשה שימוש באפליקציה במטרה להתחרות באפליקציה;

   5. אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאפליקציה או להמשיך ולהשתמש באפליקציה בכל דרך שהיא.

  3. אם יוחלט לסגור או להשהות את חשבונך באפליקציה, אינך רשאי לפתוח חשבון נוסף בשמך, בשם מזויף או מושאל או בשמו של צד שלישי כלשהו. בנוסף לסגירת או השהיית חשבון, האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל פעולה משפטית ו/או לשמור את פרטיך על מנת למנוע גישת לשירותי האפליקציה, ללא מגבלת זמן.

 11. קניין רוחני:

  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האפליקציה בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאפליקציה לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האפליקציה.

  2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאפליקציה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האפליקציה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים באפליקציה.

  3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

 12. סמכות שיפוט:

  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

  2. לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

 13. צרו קשר: האפליקציה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באפליקציה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. ניתן ליצור עימנו קשר במייל: info@algo.org.il

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק או לשכפל אותה.

עדכון אחרון: אפריל 2022.

מדיניות הפרטיות לאפליקציית "Algo"

אלגו דייטס (ע"ר) (להלן: "אלגו" או "אנו") רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים במסגרת השירות שניתן באמצעות אפליקציית WhatsApp תוך שימוש בבוט (להלן: "השירות") ובאתר אלגו (להלן: "האתר"). מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בשירות ובאתר וסוקר, בין השאר, את האופן בו אנו משתמשים במידע שנאסף מהמשתמשים בשירות ובאתר. 
המידע האישי (כהגדרת מונח זה להלן) ישמר במאגרי מידע של אלגו והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן. יחד עם זאת, ייתכן כי ללא מסירת המידע כאמור לא יהיה באפשרותנו להעניק לך את השירותים, כולם או חלקם. בעצם המשך שימושך בשירות ובאתר הנך מביע את הסכמתך למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיך לפי מדיניות פרטיות זו, כמפורט להלן.
למונחים אשר אינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו תהא המשמעות הנתונה להם בתקנון https://www.algo.org.il/terms, לפי העניין. 
1.    סוגי המידע שאנו אוספים
2.    כיצד אנו אוספים את המידע 
3.    מטרות האיסוף והשימוש במידע 
4.    מסירת מידע לצדדים שלישיים
5.    אתרים חיצוניים
6.    קטינים
7.    אבטחת המידע
8.    שמירת המידע
9.    שינויים במדיניות הפרטיות
10.    מימוש זכויותייך 
11.    יצירת קשר

1.    סוגי המידע שאנו אוספים 
1.1.    פרטי זיהוי ופרטים דמוגרפיים: שם פרטי ושם משפחה, גיל, מין, ארץ לידה, מידע על נישואין וגירושין, אזורים בהם המשתמש גר/התגורר, תמונת המשתמש. 
1.2.    פרטי קשר: טלפון, כתובת דוא"ל, מקום מגורים.
1.3.    פרטים תעסוקתיים: מצב תעסוקתי וניסיון מקצועי של המשתמש והוריו.
1.4.    מאפיינים אישיים נוספים: השתייכות דתית, השכלה, הרגלי צריכה או התנהגות, דעות פוליטיות, מידע על מגבלה פיזית. 
1.5.    הקלטות אודיו או וידאו. 
1.6.    מידע אודות השימוש בשירות: מידע אודות השימוש שלך בשירות, ובכלל זה מתי נכנסת לשירות, כמה זמן נשארת בשירות ואילו פעולות ביצעת באמצעותו, לצד מידע בקשר עם שלבי ההצעה המתקבלים במסגרת השירות.
1.7.    מידע טכני: לרבות מידע לגבי חיבור האינטרנט (למשל כתובת IP וספק אינטרנט), מידע על המכשיר באמצעותו אתה ניגש לשירות ולאתר (למשל, מידע על סוג המכשיר ומערכת ההפעלה שמותקנת עליו).
1.8.    מידע נוסף: כל מידע נוסף שייתכן כי תספק לנו במהלך השימוש בשירות ובאתר. 
1.9.    המידע המפורט בסעיפים ‏1.1-‏1.8 לעיל ייקרא להלן "מידע אישי".
1.10.    בנוסף אנו עשויים לאסוף ולעבד נתונים סטטיסטיים ואגרגטיביים לכל מטרה שהיא. מידע מסוג זה איננו מזהה ולכן לא מהווה מידע אישי. 
1.11.    ככל שתמסור לנו מידע אישי הנוגע לצדדים שלישיים, עלייך לקבל את הסכמתם לכך והאחריות בעניין זה מוטלת עלייך בלבד. 
2.    כיצד אנו אוספים את המידע
אנו משתמשים בדרכים שונות כדי לאסוף מידע אישי ממך ועלייך, בין השאר בדרכים שלהלן: 
2.1.    מידע שתספק לנו ישירות: באפשרותך למסור לנו פרטי זיהוי, פרטים דמוגרפיים, פרטי קשר, פרטים תעסוקתיים, מאפיינים אישיים נוספים והקלטות אודיו או וידאו לשירות ובמהלך השימוש בו. באפשרותך למסור לנו גם מידע נוסף כאשר אתה יוצר קשר עימנו. 
2.2.    מידע שנאסף באופן אוטומטי: במהלך השימוש שלך בשירות ובאתר ייתכן כי נאסוף מידע טכני או מידע אודות השימוש שלך בשירות ובאתר באופן אוטומטי. אנו אוספים מידע זה באמצעות לוגים וטכנולוגיות דומות. המידע כולל את אופן השימוש בשירות ובאתר ומידע בנוגע להצעות שאתה מקבל במסגרת השימוש בשירות, בכלל כך בקשר עם שלבי ההצעה ועם תגובותיך. 
2.3.    מידע שמתקבל מתוך תמונות ותכנים שתעלה לשירות: במהלך השימוש שלך בשירות ייתכן כי נאסוף מידע מתוך התמונות או התכנים אותם תעלה לשירות. אנו עשויים לנתח תמונות ותכנים אלה על מנת שנוכל לספק לך הצעות שמתאימות עבורך. על מנת להעלות תמונות או תכנים, ייתכן שנבקש ממך הרשאה לגשת למצלמה שבמכשירך. 
2.4.    מידע פומבי ומידע שהתקבל מצדדים שלישיים: אנו עשויים לקבל מידע טכני ומידע אודות השימוש שלך בשירות ובאתר מצדדים שלישיים, ובכלל זה מספקים של כלי אנליטיקה ושותפים. 
3.    מטרות האיסוף והשימוש במידע
אנו נאסוף ונשתמש במידע האישי אך ורק בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. לרוב, נשתמש במידע האישי במקרים שלהלן ולמטרות הבאות: 
3.1.    רישום לשירות, מתן שירותים, ביצוע הסכם עמך או התקשרות בהסכם כאמור;
3.2.    הצגת מידע אישי אודותייך למשתמש אחר בעת שליחת הצעה במסגרת ההתאמה המתבצעת באמצעות השירות;
3.3.    יצירת קשר ומסירת הודעות, לרבות באמצעות SMS, whatsapp, דוא"ל ו/או הודעות במסגרת השירות, ובכלל זה דיוור ישיר;
3.4.    הצעת שירותים והצעות בהתאם למאפייני הפעילות שלך בשירות;
3.5.    תפעול השירות, פיתוחו, שיפורו, ניהולו והתאמתו ללקוח;
3.6.    מילוי אחר דרישות חוקיות ורגולטוריות החלות עלינו;
3.7.    למטרות אשר נתת את הסכמתך לעיבוד המידע בקשר עימן;
3.8.    על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת. 
אנו עשויים לפנות אלייך בעתיד בהודעות (לרבות "הודעות בדחיפה" למכשיר, הודעות SMS או הודעות דוא"ל) הנוגעות לפעילות שלך בשירות או אלייך. ככל שאינך מעוניין בקבלת פניות כאמור, באפשרותך לבקש את הסרת שמך מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה), שינוי ההגדרות בשירות או באמצעות פרטי ההתקשרות בסעיף ‏11 מטה).
4.    מסירת מידע לצדדים שלישיים
אנו רשאים להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים:  
4.1.    לקבלנים או לנותני שירותים מטעמנו, לצורך מתן השירותים לך בהתאם לתקנון או להסכם עמך (למשל, אחסון מידע אצל ספקי שירות ענן כגון Microsoft Azure, שימוש בפלטפורמות של WhatsApp ו-Google);
4.2.    לספקי שירותים ולשותפים לשם זיהויך, אימות זהותך, קיום ממשקי פעילות עם ספקי השירותים והשותפים, עריכת בדיקות הנדרשות למילוי אחר כל דין, וכיו"ב. לדוגמה, אנו עשויים לעבוד בשיתוף פעולה עם פלטפורמות הכרויות נוספות. ככל שהגעת אלינו דרך פלטפורמות אלה, אנו עשויים לשתף מידע אודות הפעילות שלך במסגרת השירות, הכולל מידע אודות שלבי ההצעות שקיבלת ותגובותיך להצעות.
4.3.    ליועצים המקצועיים שלנו (כגון עורכי דין) ככל הנדרש למתן שירותיהם; 
4.4.    אם נארגן את פעילותנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג, מכירת פעילות וכו', ובלבד שהגוף שאליו נתמזג ו/או שאליו תועבר פעילותנו (כולה או חלקה) יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; 
4.5.    במקרה של מחלוקת משפטית בינך (ו/או גורם מטעמך) לביננו (ו/או גורם מטעמנו), ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור;
4.6.    בהסכמת ובאישור המשתמש;
4.7.    בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת וכן לצורך ניהול הליך משפטי. 
המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל, לרבות במדינות שרמת ההגנה בהן על מידע אישי נופלת מזו הקיימת בישראל. במקרה של העברה כאמור, ההעברה תתבצע בהתאם להוראות הדין. 
5.    אתרים חיצוניים
השירות והאתר עשויים לכלול קישורים לאתרים חיצוניים. לחיצה על קישור כאמור עשויה לגרום לאיסוף מידע אישי שלך על-ידי צד שלישי. אין לנו כל שליטה על האתרים החיצוניים ואנו לא נישא באחריות ו/או בחבות כלשהי ביחס אליהם. אנו ממליצים כי תקרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לאתרים החיצוניים בטרם השימוש בהם. 
6.    קטינים
השירות והאתר אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 18 ואנו לא אוספים ביודעין מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 18. ככל שאתה הורה או אפוטרופוס חוקי של קטין ואתה סבור כי ילדך מבצע שימוש בשירות, נבקש להודיענו על כך באופן מיידי. במקרה של פנייה כהורה או אפוטרופוס, ייתכן כי נבקש לקבל ממך מידע אישי על מנת להוכיח את זהותך. 
7.    אבטחת המידע
אנו נעזרים באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתנו מפני ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס, גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמצעים המתקדמים בהם אנו נוקטים, אין באפשרותנו להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואיננו יכולים להתחייב ששרתינו יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. 
8.    שמירת המידע
אנו נשמור את המידע האישי לפרק הזמן הנדרש כדי להגשים את המטרות לשמן נאסף, לרבות לצורך קיום החובות המוטלות עלינו על-פי דין, ובכלל זה חובות דיווח. על מנת לקבוע את פרק הזמן הראוי לשמירת המידע האישי, אנו נשקול, בין השאר את מטרת איסופו, היקפו, טיבו, רגישותו, הסיכון שעשוי להיגרם מגישה בלתי מורשת למידע האישי ופרק הזמן שמהלכו אנו עשויים להידרש למידע האישי לצורך עמידה בדרישות הדין או לצורך ניהול הליכים משפטיים.  
9.    שימוש ב-Cookies
האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה. חלק מה-Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת לאתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. 
10.    שינויים במדיניות הפרטיות
אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נציג את המדיניות המעודכנת בשירות ובאתר. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך שימושך בשירות ובאתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות מהווה את הסכמתך לתוכן מדיניות הפרטיות המעודכנת.
11.    מימוש זכויותייך 
לצורך מימוש הזכויות המוקנות לך בחוק הגנת הפרטיות, באפשרותך לפנות אלינו בכתב באמצעות פרטי יצירת הקשר מטה:
11.1.    באפשרותך לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של אלגו, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה לכך בכתב או באמצעות אפוטרופוס שמונה לך, בכפוף להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "תקנות העיון"). אלגו תשיב על בקשתך תוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה, אלא אם תקופה זו הוארכה בהתאם לתקנות העיון. 
11.2.    בפנייתך עליך לפרט את כלל הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות העיון, ובכלל זה שמך הפרטי, מס' תעודת הזהות, שם האב, מען (כולל מיקוד), הנימוקים לבקשת העיון וסוג המידע בו מבוקש לעיין.
12.    ככל שמצאת כי המידע המוחזק במאגרי אלגו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, באפשרותך לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. אלגו תשיב על בקשתך תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה, אלא אם תקופה זו הוארכה בהתאם לתקנות העיון.
13.    יצירת קשר
בכל שאלה בקשר עם מדיניות פרטיות זו, באפשרותך לפנות אלינו בדוא"ל: info@algo.org.il
כדי שנוכל לטפל בפנייתך באופן מיטבי, נבקש לציין בפניה את שמך המלא ואת הפרטים ליצירת קשר עמך (שם, כתובת דוא"ל וטלפון). 
 

כל הזכויות במדיניות זו שמורות ואין להעתיק או לשכפל אותה.

עדכון אחרון: אפריל 2022.

bottom of page